Skip to main content

Děláme víc, než se požaduje.

Jsme si vědomi své podnikatelské odpovědnosti vůči pracovníkům, životnímu prostředí a budoucím generacím a tuto odpovědnost plníme prostřednictvím trvale udržitelného hospodaření a rozsáhlého systému managementu životního prostředí.

Šetříme přírodní zdroje tak, že při veškerých činnostech zohledňujeme ochranu životního prostředí. Tak přispíváme k zachování našeho životního prostředí. Naším cílem je vyrábět veškeré produkt tak, aby byla neustále zaručena bezpečnost a zachování zdraví našich pracovníků – a aby docházelo k co možná nejnižšímu zatěžování životního prostředí.

Kromě toho motivujeme celý svůj tým k tomu, aby jednal neustále zodpovědně a v souladu s ochranou životního prostředí. Na základě toho provozujeme svá zařízení se zohledněním efektivního využívání energie a materiálů. Všude, kde je to možné, zabraňujeme vzniku odpadu, zbytkové látky předáváme k recyklaci a zbývající odpady likvidujeme pomocí bezpečných a odpovědných metod.

Tímto způsobem plníme nejenom požadavky zákonů, předpisů a norem týkajících se životního prostředí, ale rovněž rozvíjíme svou angažovanost ve smyslu neustálého zlepšování i do budoucna. Svůj pokrok udržujeme pravidelně a měřitelně.

Naše audity.