Skip to main content

Zásady ochrany soukromí

Euscher GmbH & Co. KG klade velký důraz na bezpečné a důvěrné zpracování vašich údajů v souladu se zákonnými ustanoveními. Pro splnění těchto požadavků jsme učinili technická a organizační opatření, abychom zajistili, že tato ustanovení budou dodržena.

Tuto webovou stránku můžete v zásadě navštívit, aniž byste tu zanechali jakékoliv své údaje. Abyste tohoto dosáhli, budete muset případně provést nastavení v prohlížeči, který používáte. Zpracování shromážděných údajů se provádí výhradě pro poskytování této webové stránky a pro další uvedené účely. Vaše údaje nebudou předávány třetím osobám, ledaže by to bylo nutné pro relevantní účel nebo ledaže byste s tím souhlasili.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou jednotlivé informace o osobních nebo věcných poměrech identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, řadí se sem například jména, adresy, telefonní čísla nebo e-maily nebo IP adresy.

Shromažďování a zpracování údajů při návštěvě naší webové stránky

Jestliže navštívíte tuto webovou stránku, budou v souvislosti s poskytováním služeb automaticky zaznamenány a zpracovány následující údaje:

 • IP adresa / doména počítače, který tuto webovou stránku otevřel
 • datum a čas, kdy došlo k otevřené této webové stránky
 • množství přenesených dat
 • úspěšné nebo neúspěšné otevření stránky

Tyto údaje se zpracovávají z technických důvodů, za účelem poskytování webové stránky a kromě toho mohou rovněž sloužit k interním statistikám systému, ke stabilitě systému nebo k bezpečnosti. Údaje se ukládají maximálně sedm dní. Zpravidla se přitom nejedná o údaje, které se přímo týkají konkrétních osob. V současnosti se na váš počítač nenainstalují žádné cookies, když tuto webovou stránku navštívíte.

Právním základem pro dočasné uložení údajů a logovacích soborů je článek 6 odst. 1 písmeno f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zaznamenávání údajů za účelem poskytování webové stránky a ukládání údajů do logovacích souborů je bezpodmínečně nutné pro provozování této webové stránky. Uživatel proto nemá možnost vznášet jakékoliv námitky.

Cookies a podobné funkce

Pro optimalizaci své přítomnosti na webu používáme cookies. Jsou to malé textové soubory uložené v hlavní paměti vašeho počítače. Cookie (nebo podobné datové médium) je malý kousek informací uložený v zařízení uživatele, zatímco uživatel používá webovou stránku. Cookies mohou být kdykoliv zasílány zpět na server, když uživatel nahraje webovou stránku nebo využije určité funkce. Toto nám umožňuje vylepšovat váš přístup na naše stránky.

Požádáme vás o souhlas nebo upozorníme na skutečnost, že ve vašem zařízení ukládáme cookies a že je čteme.

Ukládání cookies můžete zabránit tak, že v nastavení svého prohlížeče zvolíte možnost "znemožnit cookies". Ale toto může v důsledku omezit funkčnost našich internetových nabídek.

Nesouhlasit s používáním mnoha reklamních cookies můžete tak, že využijete služby poskytované na optout.networkadvertising.org a k tomu na www.aboutads.info/choices/ pro uživatele ze Spojených Států Amerických nebo www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ pro uživatele z Evropské unie.

Kontaktní formuláře, e-maily

Na naší webové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který můžete použít pro elektronický kontakt s námi. Jestliže uživatel využije této možnosti, budou údaje zadané v této vstupní masce přeneseny k nám a my je uložíme. Tyto údaje se skládají z následujícího:

 • jméno
 • e-mailová adresa
 • notifikace

V této souvislosti nebudou uloženy žádné další údaje.

V průběhu procesu odesílání bude získán váš souhlas se zpracováním údajů a budete odkázáni na tyto zásady ochrany soukromí.

Alternativně nás můžete kontaktovat přes poskytnutou e-mailovou adresu, v takovémto případě budou uloženy osobní údaje uživatele zaslané v e-mailu.

V této souvislosti nebudou údaje předávány žádné třetí osobě. Údaje budou použity výhradně pro zpracování komunikace.

Právní základ pro zpracování údajů: právním základem pro zpracování údajů v případě získání souhlasu uživatele je článek 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Právním základem pro zpracování údajů, které byly zaslány v rámci odeslání e-mailu, je článek 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Jestliže je e-mailový kontakt zaměřen na uzavření smlouvy, pak je dodatečným právním základem pro zpracování článek 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Účel zpracování údajů

Naším výhradním účelem zpracování osobních údajů ze vstupní masky je zpracování vaší komunikace s námi. Jestliže nás budete kontaktovat e-mailem, pak se i v tomto případě jedná o požadovaný legitimní zájem na zpracování údajů. Ostatní osobní údaje zpracované během procesu odesílání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich systémů informační technologie.

Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile už nebudou zapotřebí pro dosažení účelu, kvůli kterému byly shromážděny. Toto se týká osobních údajů ze vstupní masky kontaktního formuláře a osobních údajů zaslaných e-mailem, až bude příslušná komunikace s uživatelem ukončena. Komunikace skončí, až z okolností vyplyne, že příslušná záležitost byla definitivně vyřešena.

Osobní údaje dodatečně nashromážděné během procesu odesílání budou vymazána nejpozději do sedmi dní.

Právo na informace, opravu a výmaz

Jestliže byly vaše osobní údaje zpracovány, stáváte se subjektem údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jste oprávněni mít následující práva ve vztahu ke správci osobních údajů.

Právo na informace

Od správce osobních údajů můžete požadovat potvrzení, zda jsme zpracovali osobní údaje, které se vás týkají.
Jestliže k takovémuto zpracování došlo, můžete od správce osobních údajů požadovat následující informace:

 1. účely, ke kterým jsou osobní údaje zpracovávány;
 2. kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány;
 3. příjemci / kategorie příjemců, kterým byly nebo ještě budou předány osobní údaje, které se vás týkají;
 4. doba, po kterou budou uloženy osobní údaje, které se vás týkají, nebo jestliže v tomto ohledu nelze poskytnout specifické informace, kritéria používaná k určení doby uložení;
 5. existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, dále pak existence práva na omezení zpracování ze strany správce osobních údajů nebo práva vznášet námitky proti takovémuto zpracování;
 6. existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
 7. veškeré dostupné informace o původu údajů, jestliže osobní údaje nebyly shromážděny od subjektu údajů;
 8. existence automatizovaného rozhodování včetně profilování tak, jak je uvedeno v článku 22 odst. 1 a 4 GD obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpoklá¬daných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Jste oprávněni požadovat informace, zda jsou osobní údaje, které se vás týkají, předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V tomto kontextu můžete požadovat, abyste v souvislosti s předáním byli vyrozuměni o příslušných zárukách podle článku 46 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Právo na opravu

Vůči správci osobních údajů máte právo na opravu a/nebo doplnění, jestliže osobní údaje, které se vás týkají, nejsou správné nebo úplné. Správce osobních údajů musí provést opravu bez prodlení.

Právo na omezení zpracování

Na základě následujících podmínek můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají:

 1. jestliže napadnete přesnost osobních údajů, které se vás týkají, po dobu, která správci osobních údajů umožní ověřit přesnost osobních údajů;
 2. jestliže je zpracování nezákonné a vy odmítnete výmaz osobních údajů a místo toho požadujete omezení jejich použití;
 3. správce osobních údajů již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale vy je požadujete za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků; nebo
 4. jestliže jste vznesli námitku proti zpracování podle článku 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a ještě není rozhodnuto, zda oprávněné důvody správce osobních údajů převažují nad vašimi důvody.

Jestliže bylo zpracování osobních údajů, které se vás týkají, omezeno, pak smí být tyto údaje zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby práv jiných fyzických nebo právnických osob nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu EU nebo členského státu - s výjimkou jejich uložení.

Jestliže bylo zpracování omezeno v souladu s výše uvedenými ustanoveními, správce osobních údajů vás vyrozumí před zrušením tohoto omezení zpracování.

Právo na výmaz

Povinnost provést výmaz

Můžete požadovat, aby správce osobních údajů neprodleně vymazal osobní údaje, které se vás týkají, a správce osobních údajů bude povinen tyto údaje neprodleně vymazat, jestliže platí jeden z následujících důvodů:

 1. osobní údaje, které se vás týkají, už nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. odvoláte svůj souhlas, na kterém je zpracování založeno v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) nebo s článkem 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a pro zpracování již neexistují žádné jiné právní důvody;
 3. proti zpracování vznesete námitku podle článku 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a pro zpracování neexistují žádné přednostní oprávněné důvody, nebo proti zpracování vznesete námitku podle článku 21 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR);
 4. osobní údaje, které se vás týkají, byly zpracovány nezákonně;
 5. osobní údaje musí být vymazány za účelem splnění právního závazku podle práva EU nebo práva členského státu, jemuž správce osobních údajů podléhá;
 6. osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti uvedené v článku 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Vyrozumění třetích osob

Jestliže správce zveřejnil osobní údaje, které se vás týkají, a je povinen je vymazat podle článku 17 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), pak při zohlednění dostupné technologie a nákladů na provedení učiní přiměřené kroky včetně technických opatření, aby informoval ty správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že vy jako subjekt údajů požadujete, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie nebo replikace.

Výjimky

Právo na výmaz neexistuje, pokud je zpracování nezbytné:

 1. k uplatnění práva svobody projevu a informací;
 2. ke splnění právního závazku, který vyžaduje zpracování podle práva EU nebo práva členského státu, jemuž správce osobních údajů podléhá, nebo ke splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce osobních údajů;
 3. z důvodů týkajících se veřejného zájmu nebo v oblasti veřejného zdraví v souladu s článkem 9 odst. 2 písm. h), i)  a v souladu s článkem 9 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR);
 4. pro archivační účely ve veřejném zájmu, pro vědecké nebo historické výzkumné účely nebo pro statistické účely v souladu s článkem 89 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), pokud se očekává, že právo uvedené v oddílu a) zabrání nebo vážně omezí plnění cílů tohoto zpracování; nebo
 5. pro účely uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na vyrozumění

Jestliže jste vůči správci osobních údajů uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, pak je tento povinen vyrozumět všechny příjemce, kterým byly vaše osobní údaje odhaleny, o příslušné opravě nebo výmazu údajů nebo o omezení jejich zpracování, ledažeby se toto ukázalo jako nemožné nebo ledažeby toto zahrnovalo neúměrné výdaje.

Máte právo na to, aby vás správce informoval o takovýchto příjemcích.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abyste obdrželi osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytnuli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Rovněž máte právo na předání těchto údajů jinému správci, aniž by tomu bránil správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, jestliže:

 1. se zpracování zakládá na souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo podle článku 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo na smlouvě podle článku 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a
 2. zpracování je prováděno automatizovaným způsobem. Při výkonu tohoto práva máte dále právo na to, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly předány přímo od jednoho správce k druhému správci, pokud je to technicky proveditelné. Svobody a práva dalších osob nesmí být tímto negativně ovlivněny.

Právo na přenositelnost neplatí pro zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro provedení úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce osobních údajů.

Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto se rovněž týká profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce dále nezpracovává osobní údaje, které se vás týkají, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Jestliže jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají, za účelem provádění přímého marketingu, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takovéhoto marketingu. Toto se rovněž týká profilování, pokud je s takovýmto přímým marketingem spojeno. Jestliže vznášíte námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, pak osobní údaje, které se vás týkají, už nebudou zpracovávány k takovýmto účelům.

V souvislosti s využitím služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES máte možnost uplatnit své právo na vznesení námitky automatizovaným způsobem s použitím technických specifikací.

Jestliže nás uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoliv vznést námitku proti uložení svých osobních údajů. V takovéto situaci se nesmí pokračovat v komunikaci.

Právo na odvolání uděleného souhlasu podle zákonů o ochraně údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj udělený souhlas podle zákonů o ochraně údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena právoplatnost zpracování, ke kterému došlo na základě souhlasu až do okamžiku jeho odvolání.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo které se vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto se nepoužije, pokud je rozhodnutí:

 1. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem osobních údajů,
 2. povoleno právem EU nebo právem členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující vaše práva a svobody a oprávněné zájmy, nebo
 3. založeno na vašem výslovném souhlasu.

Tato rozhodnutí však nesmí být založena na zvláštních kategoriích osobních údajů uvedených v článku 9 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), pokud se neuplatní článek 9 odst. 2 písm. a) nebo g) a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění vašich práv a svobod a oprávněných zájmů.

S ohledem na případy uvedené v odst. 1 a 3 provede správce osobních údajů vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, která zahrnují alespoň ochranu práva na lidský zásah ze strany správce osobních údajů, ochranu práva vyjádřit váš názor a ochranu práva napadnout rozhodnutí.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany podle článku 78 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Ochrana osobních údajů pro žadatele.

Ochrana osobních údajů pro žadatele.

Jsme rádi, že se ucházíte nebo jste požádali o pozici v naší společnosti. V těchto zásadách ochrany osobních údajů, bychom Vám rádi poskytli informace o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s žádostí, která se do jisté míry liší od obecných informací uvedených výše.

Jaké údaje, které nám poskytnete, zpracováváme, a pro jaké účely?

Zpracováváme údaje, které nám pošlete v souvislosti s Vaší žádostí o zaměstnání, abychom posoudili vhodnost pro danou pozici (případně posoudili vhodnost i pro jiné volné pracovní pozice v naší společnosti) a pokračovali v procesu zpracování žádosti.

Jaký je právní základ tohoto jednání?

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v tomto případě podání žádosti je především článek 26 německého zákona o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG), verze účinná od 25. 5. 2018. Podle tohoto právního předpisu je přípustné zpracování údajů, které jsou nezbytné v souvislosti s rozhodnutím o případném vzniku pracovního poměru.

Pokud jsou údaje nezbytné  i po dokončení procesu podání žádosti, například za účelem trestního stíhání, zpracování údajů může nastat podle požadavků článku 6 GDPR, zejména s cílem chránit oprávněné zájmy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm.) bod f) GDPR. Náš zájem v tomto případě spočívá v uplatnění nebo obhajobě vlastních nároků.

Jak dlouho budou data uložena?

Pokud bude žádost zamítnuta, data žadatele budou po šesti měsících vymazána. U žádostí, které vedou k výzvě k účasti na pohovoru, a vzniknou zde jakékoliv náklady spojené s účastí, se data mohou uchovávat až po dobu  tří let.

Pokud jste souhlasili s uložením Vašich osobních údajů, zahrneme Vaše údaje do naší databáze uchazečů. Po uplynutí dvou let budou data z této databáze vymazána.

Pokud v návaznosti na přijímací řízení, získáte pracovní pozici v naší společnosti, budou Vaše data převedena z přihlašovacího systému do našeho personálního informačního systému.

Ke kterým příjemcům budou data přenášena?

Po obdržení Vaší žádosti, budou Vaše údaje uchazeče, přezkoumány personálním oddělením. Vhodné žádosti pak budou interně předány vedoucímu oddělení pro příslušnou volnou pozici. Další postup bude poté odsouhlasen. Jediné osoby v naší společnosti, které mají přístup k Vašim datům, jsou zpravidla ty osoby, které data potřebují pro správnou implementaci našeho postupu při zpracování žádosti o zaměstnání.

Správce, pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno a adresa správce

Správcem podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů a jiných národních zákonů členských států o ochraně údajů a jiných nařízení o ochraně údajů je:

Euscher GmbH & Co. KG
Johanneswerkstrasse 22
33611 Bielefeld
Německo

Tel.: 0521 80009 – 0
E-mail: info@euscher.com
Internet: www.euscher.com

Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Správcův pověřenec pro ochranu osobních údajů je:

Axel Veil
Kancelář ochrany údajů
Sudbrackstr. 17
33611 Bielefeld
Německo

Tel.: 0521-44 69 60 6-0
E-mail: datenschutz@euscher.com
Internet: https://bfd.pm